Mokestis už darželį

Kaip rasti sąskaitas už darželį internete

Kaip rasti sąskaitas internete?


Pasikeitė mokėjimų tvarka

Nuo 2018 m. sausio 1 d., pasikeitė bankinių mokėjimų pagal SEPA standartus formatas, todėl biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ negali tinkamai ir laiku apskaityti įmokų už darželius ar neformalų ugdymą, nes jose nenurodytas arba netinkamai nurodytas mokėtojo kodas.

Kaip mokėti internetu pakeitimai


Dėl nesumokėtų mokesčių už darželį

Dėl nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išieškojimo tvarkos aprašas


Tėvų pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).“

 Informuojame, kad  gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos.

Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo vadovausimės ir pateisinsime nelankytas dienas, kai vaikas serga.

Pagal Vilniaus savivaldybės tarybos priimtą sprendimą (2019 12 04, Nr. 1-305) jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (dvi ligos dienas mokestis už maitinimą mokamas).

 Pridedame parengtą tėvų pateisinimo raštu vaiko ligos pateisinimo formos pavyzdį.

Tėvų rašto dėl ligos pateisinimo pavyzdys

_____________________________________________________________________________

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo

Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 25 dienos, o kvitą pristatyti auklėtojai dėl tikslios datos atžymėjimo apie įmokėjimą.

Nustatytas vienos dienos vaiko išlaikymas:
–    lopšelio grupėse 2.20 Eur;
–    darželio grupėse 2.50 Eur.

Nustatytas 1 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0.50 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną:

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose ugdymo reikmėms tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikai lanko įstaigą ilgiau kaip 4 valandas.

Mokestis mokamas už kiekvieną lankytą ir be pateisinamos priežasties praleistą dieną.

 

MOKESTIS UŽ VAIKO MAITINIMĄ NEMOKAMAS JEIGU:

  • šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

 

  • jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

 

  • tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

 

  • prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

 

  • tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

 

  • mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

 

  • vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);

 

  • nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

 

  • mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;

 

 • jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (dvi ligos dienas mokestis už maitinimą mokamas).

 

LENGVATOS

  • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

 

  • toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

 

  • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

 

  • vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

 

  • vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

 

 • vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.

 

Informavimo apie vaiko lankomumą aprašas_Pasaka